Terugblik van de Raad van Commissarissen

Terugblik van de Raad van Commissarissen

Terugblik van de Raad van Commissarissen

Terugblik van de Raad van Commissarissen

Terugblik van de Raad van Commissarissen

Van links naar rechts: Jean Paul Andela (voorzitter), Yvonne van Mierlo en Bartho Boer.

Terugblik van de Raad van Commissarissen

Delft Support heeft dit jaar haar 5-jarig bestaan gevierd. Een goed moment om terug te kijken op de afgelopen jaren en de mooie, betekenisvolle ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt. Het lustrum werd gevierd op 18 april met een prachtig, inspirerend symposium, waar de verschillende kennis en expertise van Delft Support en haar partners werd geëtaleerd en een groot netwerk zich zichtbaar verbonden voelde met de medewerkers van Delft Support.

Delft Support heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een betrouwbare partner in de regio. De samenwerking met de gemeente Delft is gegroeid naar een strategisch partnerschap, in toenemende mate complementair aan elkaar. De medewerkers hebben hard gewerkt aan een passende dienstverlening voor de inwoners van Delft in samenwerking met de ketenpartners én gewerkt aan een goed inzicht in kosten en baten van de keten aan zorg en ondersteuning. Inzicht in de kwaliteit en kosten van de dienstverlening van de verschillende partijen creëert een grote toegevoegde waarde voor de gemeente en Delft Support.

Het jaar in het kort

We zien dat de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten hun weerslag hebben op de maatschappij en nieuwe spanningen veroorzaken. Naast deze spanningen is er ook nog steeds sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een ander HR-beleid en een passende arbeidsmarktcommunicatie. Ook daarin heeft Delft Support zich ontwikkeld om nieuwe medewerkers te vinden en de huidige medewerkers te boeien en binden.

Het was een jaar waarin wederom erg hard gewerkt is om de inwoners van Delft van passende hulp en ondersteuning te voorzien. Delft Support staat midden in de maatschappij, een maatschappij die zelf ook continu verandert. De effecten van landelijk beleid hebben hun weerslag op de uitvoering. Delft Support is in toenemende mate in staat het juiste antwoord daarop te geven en signaleert én agendeert binnen het sociaal domein de onderwerpen waar landelijk een lobby op nodig is.

Image

Yvonne van Mierlo, lid van de RvC:

“De RvC wil dank en waardering uitspreken naar alle medewerkers die dit jaar weer ontzettend hard hebben gewerkt om antwoord te geven op de maatschappelijke behoeften van de inwoners. Ook dank aan de gemeente Delft en alle ketenpartners die samen met Delft Support de nodige zorg en hulp voor de inwoners van Delft hebben gerealiseerd.”

Toezicht

De RvC houdt namens de eigenaar toezicht op de organisatie van Delft Support vanuit haar vier toezichtrollen: compliance, werkgever, klankbord en ambassadeur. Afgelopen jaar hebben we in toenemende mate invulling kunnen geven aan deze vier rollen. Alle hoofd- en nevenactiviteiten van de leden van de RvC worden jaarlijks getoetst op mogelijke belangenverstrengeling of de schijn hiervan. In juli 2023 heeft de RvC een zelfevaluatie uitgevoerd waarin verdiepend is kennisgemaakt met de achtergrond en drijfveren van de RvC-leden en de bestuurder. Daarnaast hebben we de samenwerking geëvalueerd, waarbij we besproken hebben wat we in de toekomst willen verbeteren en wat we willen behouden. Dit krijgt begin 2024 een vervolg.

Agenda

De RvC is in 2023 zes keer bijeengeweest voor een officiële RvC-vergadering. Daarin hebben we de voortgang van de bedrijfsvoering, de dilemma’s van de organisatie en de P&C-cyclus besproken. Daarnaast is op de agenda ruimte gemaakt om onder meer stil te staan bij de toekomstscenario’s van de organisatiestructuur, het risicomanagement, het strategische personeelsplan, de communicatie en de ontwikkelingen binnen de teams. De RvC heeft meerdere malen gesproken met het managementteam en de medezeggenschap over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Deze gesprekken heeft de RvC ervaren als een verrijking. Er is een open en prettige sfeer waarin de uitdagingen op tafel komen. We kunnen in deze gesprekken onze klankbordrol op een prettige manier inzetten. De RvC is erg content met de ontwikkelingen op het gebied van Power BI, wat steeds meer realtime inzicht geeft in de cijfers. Het interne onderzoek (uitgevoerd door Obelon) naar organisatieverbeteringen en de opvolging ervan was een belangrijk onderwerp afgelopen jaar. Tot slot heeft de RvC de overstap naar een nieuwe accountant bekrachtigd.

Externe contacten

De RvC was voltallig aanwezig bij het symposium in april, een zeer inspirerende middag. Tevens heeft de RvC uitgebreid kennisgemaakt met de directeur Carmen Sjardijn van Wij West, een wijkaanpak, onderdeel van het landelijke PACT project. Op initiatief van de bestuurder heeft ook een kennismaking plaatsgevonden met de Raad van Toezicht van GGZ Delfland. Dat was een open en plezierig gesprek, dat is opgevolgd met een gesprek tussen beide bestuurders om de samenwerking te versterken.

Samenwerking met gemeentebestuur en de AVA

In april en november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaatsgevonden. Hier hebben we onder meer stilgestaan bij het jaarverslag, de begroting en de prestatieovereenkomst. Daarnaast is dit jaar uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van de organisatiestructuur van Delft Support. Besloten is om de huidige organisatiestructuur (B.V.) te handhaven. In de AVA zijn tevens de prestatieovereenkomst en de governance-afspraken besproken.

Tot slot

Afgelopen jaar was een uitdagend jaar, zowel door interne als externe ontwikkelingen. Er is veel werk verzet om de dienstverlening naar de inwoners een stevig fundament te geven. We hebben veel respect voor de realisatiekracht en het adaptief vermogen van Delft Support. Ook veel respect voor de drijvende stuwende kracht van onze directeur-bestuurder Edith van den Berg en haar managementteam. We kijken uit naar een mooie, constructieve samenwerking komend jaar.

Het rooster van aftreden en hoofd- en nevenfuncties van onze RvC staan op de website www.delftsupport.nl