Team Jeugd

Team Jeugd

Team Jeugd

Team Jeugd

Team Jeugd

Team Jeugd

Als inwoners van Delft zorgen hebben over het opvoeden of opgroeien van hun kind, dan kunnen zij hiervoor terecht bij Team Jeugd van Delft Support. Onze professionals geven advies en zoeken samen met de ouders en het kind naar een passende oplossing. Ouders en jeugdigen kunnen zichzelf aanmelden bij Team Jeugd, maar ze kunnen ook worden verwezen door de school, huisarts, Jeugdgezondheidszorg, Delft voor Elkaar of Veilig Thuis.

2023 in vogelvlucht

Team Jeugd heeft het afgelopen jaar hard gewerkt. We hebben dit jaar ondersteuning geboden aan 1489 cliënten. Het aantal aanmeldingen bij Team Jeugd is fors gestegen. We zien een toename van gezinnen die problemen hebben op meerdere gebieden.

We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in onze aanpak rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze werkprocessen zijn ingericht volgens de Routekaart naar Veiligheid en de medewerkers zijn hierop ook geschoold. We lopen hiermee voorop met de implementatie van de routekaart. Ook hebben we extra aandacht besteed aan het werken volgens de stappen van de Meldcode.

Verder hebben we in 2023 meegedacht met de gemeente over de nieuwe verordening Jeugd en de nadere regels, die in 2024 in werking gaan.

Twee professionals van Team Jeugd nemen deel aan de pilot Duurzaam Scheiden, samen met het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Verder nemen wij deel aan het Opvoedpunt op de Horizon, waar ouders laagdrempelig kunnen binnenlopen voor advies en ondersteuning. We denken mee met de ontwikkeling van de peuterplus-groepen, voor peuters die uitvallen op de reguliere kinderopvang of peuterspeelzaal. Ook in 2023 waren wij intensiever aanwezig op een aantal scholen, gefinancierd met middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiermee bieden wij vaker laagdrempelige ondersteuning aan leerlingen en hun ouders.

Richtinggevend kader

Alle professionals van Team Jeugd werken met het richtinggevend kader. Zij zetten regelmatig zorg in buiten het richtinggevend kader. Dit komt vooral door de complexiteit van de hulpvraag. In 2024 gaan we extra investeren op normaliseren van jeugdhulp. We gaan nog bewuster om met beschikken buiten het richtinggevend kader.

Image
Image

Wachtlijsten

Door wachttijden in de keten, zoals bij de gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders, moeten onze professionals vaker overbruggingszorg bieden. Zij zijn meer tijd kwijt met het zoeken naar passend en beschikbaar zorgaanbod. Er is een tekort aan crisisplekken in de regio. Hierdoor moeten we vaker uitwijken naar plekken buiten de regio. We zien ook steeds vaker dat kinderen geen passende onderwijsplek hebben en hierdoor gebruikmaken van een jeugdhulpvoorziening. Team Jeugd heeft daarbij ook te maken gehad met verloop in personeel. Dit alles zorgde ervoor dat onze wachtlijst is toegenomen. Team Jeugd beoordeelt welke zaken met voorrang moeten worden opgepakt. Zo pakken we de zorgmeldingen (van cliënten die worden aangemeld vanuit Veilig Thuis) eerder op. We hebben in het derde kwartaal een medewerker aangesteld die deze zorgmeldingen versneld kon oppakken. Dit heeft resultaat gehad. Eind december stonden er nog twee zorgmeldingen op de wachtlijst.

Image

We zien een forse toename van het aantal aanmeldingen bij Team Jeugd. Dit komt vooral door de toename van het aantal zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis. Het totaal aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt, is in 2023 licht gestegen. Ook het aantal specialistische voorzieningen dat is ingezet, is licht gestegen. We zien daarbij dat de instroom hoger is dan de uitstroom; cliënten krijgen langer ondersteuning vanuit Delft Support.

Sinds 2023 maken enkele voormalige projecten deel uit van onze reguliere werkzaamheden. Het gaat hier om Beter Samenspel, het aansluiten bij de huisartsen en het werken met het richtinggevend kader.

Aantal fte Team Jeugd

Image
Image

Fte 2022: 34,9
Daarnaast project-fte over 2022: 9,8

Image

Fte 2023: 43,3
Daarnaast project-fte over 2023: 2,1

Aantal meldingen bij Team Jeugd

Image
Image
0
Image
0

Totaal aantal cliënten jeugdhulp in Delft

Image
0
Image
0
Image

Aantal specialistische jeugdhulpvoorzieningen

Image
0
Image
0

In- en uitstroom alle cliënten met jeugdhulp in Delft

Image

Instroom

0
Image

Instroom

0

Waarvan instroom bij Team Jeugd: 491

Image
Image

Uitstroom

0
Image

Uitstroom

0

Waarvan uitstroom bij Team Jeugd: 480

Image

Liz (15) woont bij haar ouders, Peter en Karin*. Die zijn gescheiden, maar wonen nog wel samen. Liz ging sinds een half jaar niet meer naar school, maar waarom dat was, konden de ouders niet uitleggen. Zij kreeg weinig steun van haar ouders. Het gezin is via de huisarts terechtgekomen bij Team Jeugd.

Medewerker Team Jeugd Yvonne: “Ik heb een zorgaanbieder gevraagd om de gezinsrollen te zuiveren en ouders in hun opvoedersrol te verstevigen. Ook zoekt deze aanbieder uit welke hulp voor Liz passend is. Tot de start van deze hulp bied ik ondersteuning aan het gezin. Het gezin krijgt nu hulp op meerdere leefgebieden. Ik zie dat het langzaam beter gaat. De ouders groeien in hun opvoedersrol. Karin biedt Liz nu meer ruimte om zichzelf te ontwikkelen en belast haar minder met volwassen problematiek. We zijn er nog niet, dus ik hoop dat de zorgaanbieder binnenkort van start gaat. Maar door de goede samenwerking met alle betrokkenen, zijn wij al wel op de goede weg.”

Moeder Karin: “De sfeer in huis is verbeterd. Eerst zat Liz alleen op haar eigen kamer, nu praten we meer met elkaar en we ondernemen ook dingen samen. Liz zat tegen een depressie aan. Nu gaat ze weer naar dagbesteding en school en ik zie dat ze opbloeit. Ze maakt weer afspraken buiten de deur met leeftijdsgenoten, ze durft te praten over haar gevoel en heeft sinds kort zelfs verkering.”

*De namen van het kind en de ouders zijn gefingeerd.

Image

Marjolein Borgers, manager Team Jeugd:

“In 2023 heeft Team Jeugd hard gewerkt om te zorgen dat kinderen en ouders de juiste ondersteuning kregen, ondanks de wachttijden in heel de keten. Daarnaast hebben we een kwaliteitsslag gemaakt in onze werkwijze voor gezinnen waar de veiligheid in het gedrang is. Ik ben trots op wat Team Jeugd hierin bereikt heeft."