Samenwerken aan betere zorg

Samenwerken aan betere zorg

Samenwerken aan betere zorg

Samenwerken aan betere zorg

Samenwerken aan betere zorg

Image
 • Aanbieders rond autisme

 • Associatie van Wijkteams

 • Bewindvoeringskantoren

 • Crisis Interventie Team

 • Delft voor Elkaar

 • Detacheringsbureaus

 • DSW

 • Gecertificeerde instellingen

 • Gemeente Delft

 • Gemeenten in de regio

 • GGZ-zorgaanbieders

 • Haagsche Hogeschool

 • Huisartsen

 • Instituut voor Publieke Waarden

 • Jeugdzorgaanbieders

 • JGZ Zuid-Holland West

 • Kansrijke Start en prenataal huisbezoek

 • Kenniscentrum Kind en Scheiding

 • Leerplicht

 • Leerwerkmakelaar

 • Leveranciers van hulpmiddelen

 • Openbaar Ministerie

 • Onderwijs

 • Ouderen- en thuiszorgorganisaties

 • Politie

 • Proeftuin Toekomstscenario

 • Raad voor de Kinderbescherming

 • Rechtbank

 • Reclassering

 • Reinier de Graaf Gasthuis

 • Reïntegratiebedrijven

 • Sociaal Platform

 • Veilig Thuis

 • Verwey Jonkerinstituut

 • Vrijwilligersorganisaties

 • Werkse!

 • Wij West

 • Woningcorporaties

 • Zorg- en Veiligheidskamer (en -huis)

 • Zorghub

 • Zorgorganisatie Eerste lijn

Hieronder lichten we enkele voorbeelden van samenwerking verder toe:

Image

Gemeente Delft

Zoals ieder jaar hebben we weer intensief samengewerkt met de gemeente Delft. Deze samenwerking vindt plaats aan meerdere overlegtafels en vraagt een continue doorontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we samen met de gemeente de prestatie-indicatoren uit de prestatieovereenkomst doorontwikkeld. De nieuwe indicatoren geven een beter beeld van de meerwaarde van Delft Support. Verder sluiten ze beter aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Zowel de gemeente als Delft Support is tevreden over hoe de samenwerking in dit traject is verlopen.

Eind vorig jaar hebben we de procesafspraken over het gebruik en de publicatie van data Sociaal Domein opnieuw formeel vastgesteld. Dit deden we tijdens een feestelijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente. Een goede communicatie staat hierbij centraal. De doelen van de procesafspraken zijn dat we allemaal op dezelfde wijze omgaan met cijfers en dat we de duiding van de cijfers binnen het Sociaal Domein gezamenlijk afstemmen.

Verder werken we aan veel verschillende projecten waarvan de gemeente opdrachtgever is.

Image

Gemeenten in de regio (H5 en H10)

We hebben onder andere deelgenomen aan de regionale ontwikkeltafels met onze jeugdhulpaanbieders. Inmiddels zien we hiervan de eerste concrete resultaten. De communicatie op het gebied van administratieve processen is mede door input van Delft Support sterk verbeterd. Dit stelt ons in staat om cliënten beter en sneller te helpen. Een ander belangrijk thema tijdens deze ontwikkeltafels is de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda, die loopt tot en met jaar 2028, heeft als doel om de jeugdhulp binnen de jeugdzorgketen te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Een belangrijk speerpunt hierbij is het versterken van de lokale toegang. Delft Support is actief betrokken bij de invulling daarvan.

Image

Onderwijs

Wij sluiten aan bij alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Delft. De schoolcontactpersonen denken mee als er zorgen zijn over een leerling en mogelijk ondersteuning nodig is. Daarnaast zijn we op acht scholen extra aanwezig voor het bieden van laagdrempelig advies en ondersteuning aan leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit het corona-achterstandenbeleid.

We stemmen af met leerplicht en passend onderwijs over thuiszitters. Verder zijn groeigroepen gestart op de Brahmslaan, waarbij Delft Support meedenkt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast sluiten we aan bij de pilot op het Pro Grotius. Op deze school zitten veel leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben. De school ervaart dat zij veel tijd kwijt zijn met het regie houden op deze leerlingen. Met de pilot willen we sneller en effectieve hulp inzetten, hulp beter laten aansluiten op de problemen en behoeften, de samenwerking verbeteren en integrale hulp bieden aan kinderen en hun gezinnen.

Image

Huisartsen

We zijn als Delft Support aangesloten bij negen huisartsenpraktijken. In 2023 hebben collega’s ongeveer 190 nieuwe cliënten gezien bij deze praktijken. De professional doet een brede uitvraag en biedt in overleg met het gezin en de huisarts passende zorg. Dat kan ondersteuning zijn vanuit de professional zelf, maar ook een doorverwijzing naar specialistische hulp. In 2023 hebben we een flyer voor ouders en jongeren ontwikkeld met informatie over de inzet van Team Jeugd bij de huisartsen. De betrokken huisartsen zijn positief over de samenwerking. De huisartsen geven aan dat zij minder verwijzen naar de specialistische GGZ. Ook onze kennis van de sociale kaart zien zij als een meerwaarde.

Team Jeugd is aangesloten bij Zorgdomein. Hierdoor kunnen huisartsen makkelijker cliënten verwijzen naar Delft Support. In 2023 hebben huisartsen 23 keer via Zorgdomein cliënten aangemeld bij Delft Support.

Associatie van Wijkteams

Delft Support is lid van de Associatie van Wijkteams, de vereniging van wijkteams uit het hele land. Onze directeur-bestuurder is ook bestuurslid. Vanuit de Associatie heeft zij onder andere deelgenomen aan de VNG Klankbordgroep richtinggevend kader voor toegang en lokale teams op 30 november. Dit werd georganiseerd in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd.

Kansrijke Start en werkgroep prenataal huisbezoek

Samen met Delft Voor Elkaar, JGZ Zuid-Holland West, Reinier de Graaf Gasthuis, Humanitas en ervaringsdeskundigen geven wij vorm aan het actieprogramma Kansrijke Start. Hierin besteden we aandacht aan vroegsignalering, ketensamenwerking en kennisdeling rond heel jonge kinderen (de eerste 1000 dagen). Dit jaar hebben we een zorgpad voor jonge ouders opgesteld en een Instagram-account Kansrijke Start ontwikkeld. Vanuit de werkgroep prenataal huisbezoek is onder andere een filmpje gemaakt voor in de wachtkamers van consultatiebureaus, de verloskundigen en het ziekenhuis, waar informatie rondom zwangerschap en geboortezorg getoond wordt.

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Team Jeugd en het Sociaal Team zijn verbonden aan het experiment Duurzaam ouderschap, in samenwerking met het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS). We experimenteren met de inzet van gezinsvertegenwoordigers bij echtscheidingen. Daarnaast houden we eens per maand een scheidingsspreekuur in het stadskantoor, samen met het KKS.

Proeftuin Toekomstscenario

Delft Support doet mee aan de Proeftuin Toekomstscenario. Hierin werken we samen met veel verschillende partijen in onze regio. Met de proeftuin zetten alle partijen in op een vroegtijdige, integrale en verklarende analyse en het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de proeftuin is om de kwaliteit van de jeugd- en gezinszorg te verbeteren in de gehele keten.

In de proeftuin gaan medewerkers uit lokale teams en jeugdbeschermers samenwerken in koppels. Een collega uit het Sociaal Team is hierbij betrokken. Onze directeur neemt deel aan de stuurgroep, waarin bestuurders onderzoeken wat deze proeftuin voor hen en hun samenwerking betekent. Eind december zijn zes leer- en ontwikkelgroepen van start gegaan, met elk een andere opgave. De manager van Team Jeugd denkt mee met de leer- en ontwikkelopgaven rond mandaten en verantwoordelijkheden, om te onderzoeken wat de nieuwe werkwijze vraagt van de inrichting hiervan.

Wij West

Delft-West is als een van de twintig gebieden aangesloten bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De rijksoverheid wil met dit programma samen met gemeenten en partners binnen vijftien tot twintig jaar de toekomst van de bewoners in deze gebieden verbeteren. Het Delftse programma dat dit uitvoert heet Wij West. Veel bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers denken hierin mee over hoe Delft-West kan verbeteren.
Vanuit Delft Support zijn we verbonden aan verschillende initiatieven vanuit Wij West. Zo hebben we vanuit het programma Preventie met gezag extra capaciteit voor PAD-coaches gekregen. Ook spreken we vanuit onze expertise met partners over hoe we zorg en ondersteuning nóg beter kunnen inzetten. En we denken mee hoe we de integrale samenwerking kunnen versterken.

Zorghub

Zorghub biedt mensen in de bijstand een betaalde baan binnen zorgorganisaties. Ze voeren ondersteunende taken uit, zodat zorgprofessionals zich kunnen richten op de zorgtaken. Dit is in Delft succesvol gebleken. Dankzij een nieuwe impuls van ‘Start Foundation’ krijgt Zorghub de kans om dit concept als zelfstandige organisatie landelijk uit te rollen. Onze directeur-bestuurder heeft meegedacht over de invulling. Daarnaast hebben wij cliënten aangedragen voor Zorghub.